Leergeld blij met advies verhoging sociaal minimum; in huidige situatie zijn zelfs de pleisters ongelijk verdeeld!

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Leergeld is verheugd over het advies van de Commissie Sociaal Minimum voor de verhoging van het sociaal minimum. Volkomen terecht vindt Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland, “De voorgestelde ingreep wordt al jaren door ons bepleit. Uit onze dagelijkse praktijk zien we dat de gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede enorm zijn.” Recent onderzoek van Leergeld laat zien dat gemeentelijke budgetten voor kindregelingen en de toegankelijkheid daarvan grote verschillen kennen. Op dit moment zijn dus zelfs de pleisters ongelijk verdeeld! Downlaod voor onderzoeksverslag links of onderaan deze pagina.

Afgelopen week adviseerde de Commissie Sociaal Minimum om het minimumloon, de bijstand, de kinderbijslag en het kindgebonden budget te verhogen. Leergeld onderstreept dit advies, want verbetering van het bestaansminimum is dé weg naar een structurele oplossing en uiteindelijke vermindering van de kansenongelijkheid voor kinderen. Leergeld roept het kabinet met klem op om dit advies daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

De gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede zien we in sociale en materiële uitsluiting, kansenongelijkheid en beperkingen in de ontwikkelingsmogelijkheden. Op basis van het Kinderrechtenverdrag is de overheid verplicht participatie van kinderen mogelijk te maken.

Zolang structurele oplossingen voor het garanderen van bestaanszekerheid uitblijven, worden door gemeenten en Leergeldstichtingen inspanningen gedaan om de gevolgen van armoede voor kinderen te verzachten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het vergoeden van de zwemles, een fiets, een laptop of de sportcontributie. Het recente onderzoek dat Leergeld heeft laten uitvoeren toont aan dat deze compenserende ‘pleisters’ ongelijk verdeeld zijn. Grote verschillen zien we bijvoorbeeld bij vergoedingen voor zwemonderwijs: in de ene gemeente wordt één jaar zwemles vergoed, in een andere gemeente kan een kind meerdere zwemdiploma’s halen. In de ene gemeente moet een kind kiezen tussen sport of muziek- of toneellessen, in de andere gemeente kan het allebei. Daarbij worden ook nog verschillende inkomensnormen gehanteerd.

Leergeld pleit ervoor om te komen tot een betere en meer gelijke beschikbaarheid van het aanbod voor kinderen in armoede in Nederland. Op dit moment wordt de gewenste gelijkheid niet gerealiseerd door verschillen in het plaatselijk beschikbare budget en politieke keuzes. Kortom het maakt nogal uit waar je als kind opgroeit.

Willen we in Nederland echt werk maken van gelijke toegang tot voorzieningen en kansengelijkheid voor kinderen, dan moet de bestaanszekerheid worden gegarandeerd door een toereikend sociaal minimum. Op die manier worden de kinderrechten voor participatie daadwerkelijk geborgd. Vanuit Leergeld Nederland roepen we dan ook het kabinet op om het advies van de Commissie zo snel mogelijk uit te voeren, zodat geen kind meer aan de zijlijn staat.