De Leergeldformule

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Om kinderen weer mee te laten doen, hebben we een eigen werkwijze, ook wel de Leergeldformule genoemd. 

Deze bestaat uit de onderstaande vijf stappen.

 1. Huisbezoek of uitgebreide intake

  Gezinnen die Leergeld om ondersteuning vragen worden (doorgaans) thuis bezocht door een goed opgeleide en geïnformeerde intermediair. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als het gezin al eerder een aanvraag heeft gedaan en ondersteuning heeft gekregen. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd. Op basis van beschikbare stukken wordt een overzicht gemaakt van het gezinsinkomen en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Dit leidt tot het vaststellen van een besteedbaar inkomen. Dit vormt de basis voor het in aanmerking komen voor ondersteuning.

 2. Signalering

  Tijdens het huisbezoek kijkt de intermediair of ook voor andere kinderen hulp nodig is. Daarnaast verwijst de intermediair waar nodig naar andere organisaties die het gezin verder kunnen helpen. Dit kan zowel gaan om materiële als immateriële ondersteuning, zoals schuldhulpverlening, (school)maatschappelijk werk, de voedselbank, de kledingbank of de sociaal raadslieden. Merkt de intermediair structurele belemmeringen op die het gezin in de weg staan om de eindjes aan elkaar te knopen of om stappen vooruit te zetten, dan meldt de intermediair dit bij de Leergeldstichting. Deze signalen gebruikt de lokale Leergeldstichting richting gemeente of richting Leergeld Nederland zodat zij structurele belemmeringen aan de kaak kunnen stellen en adresseren aan partijen die deze belemmeringen kunnen wegnemen.

 3. Bemiddeling naar andere voorzieningen

  Leergeld bespreekt met ouders of verzorgers wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de gevraagde ondersteuning. Eerst wordt gekeken of zij een beroep kunnen doen op bestaande voorzieningen, zoals regelingen van de gemeente of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vaak ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

 4. Leergeld biedt financieel vangnet

  Wanneer het ontbreekt aan bestaande voorzieningen voor de betreffende vraag om ondersteuning voor het kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, dan biedt Leergeld ondersteuning in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. De afweging hierbij is altijd dat de ondersteuning bijdraagt aan de centrale doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen door meedoen mogelijk te maken.

 5. Follow-up en nazorg

  Na afhandeling van de aanvragen door ouders bij Leergeld, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.